กลุ่มอำนวยการ : บุคลากร


นางฟองจันทร์ เปตามานัง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางพรชนิตว์ พัฒนาอนุสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวยุวดี ขวาวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสินีนาฎ มุณีรัตนากร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวชลธิชา วงศ์นครธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางพิศรา ทองสุขุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน