นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์
เกิด : 17 สิงหาคม 2507 อายุ 54 ปี
ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 208 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับต้น)
วิทยฐานะ : รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รับเงินเดือน : อันดับ คศ. 4 (3) ขั้น 61,110 บาท (1 เม.ย. 2560 )
การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษ (รอบ 10 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2550 – 1 ต.ค. 2559)
 กรณีพิเศษ 1.5 ขั้น 3 ครั้ง ปี 2552, 2557,2559
 กรณีพิเศษ 2 ขั้น 7 ครั้ง ปี 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556,2558

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556          ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. 2540          ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2529          ปริญญาตรี    ศึกษาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม