เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. มีทักษะทางวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ประชาชนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐานและจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยมีจิตใจสมานฉันท์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล