พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของจังหวัด
2. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นชาติไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล