วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่ 21