ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด (Strategies)

  1. 1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ
  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลยุทธ์ 2 พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิตให้ผู้เรียน

กลยุทธ์ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ 4 พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ

 

           ยุทธศาสตร์ 2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมสนับสนุน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

กลยุทธ์ 6 เสริมสร้างระบบแนะแนวการศึกษา

 

           ยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ

กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานทางการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ 1  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมสนับสนุน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมสนับสนุน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความก้าวหน้าและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

           ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษามีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 

           ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาให้มีภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจและรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน