หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โทร. 0421 292 041 – 2

ห้อง โทรจากภายใน โทรจากภายนอก
 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 111 กด 0 เพื่อติดต่อ โอเปอเรเตอร์
 รอง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 110 กด 0 เพื่อติดต่อ โอเปอเรเตอร์
 กลุ่มอำนวยการ 101
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 102 2
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 103 3
 กลุ่มนโยบายและแผน 104 4
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 105 5
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน 106 6
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ 107, 108 7, 8
หน่วยตรวจสอบภายใน 109 กด 0 เพื่อติดต่อ โอเปอเรเตอร์
 ส่งโทรสาร 112 9
 โอเปอเรเตอร์ 0