กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ : "เป็นผู้นำด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ"

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

3. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินงานตามแผน

3. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของท้องถิ่น

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา

2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด

4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย