กลุ่มอำนวยการ

 

นายสมชาย ดอนสมพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางพรชนิตว์ พัฒนาอนุสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวยุวดี ขวาวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสินีนาฎ มุณีรัตนากร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวชลธิชา วงศ์นครธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพิศรา ทองสุขุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฤทัยมาศ  ชมชื่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายไชยยนต์  ไชตมาต
พนักงานขับรถยนต์

นายไสว  ศรีภูพาน
นักการภารโรง

นางนิสา  โคตรโสภา
แม่บ้าน

นายเกรียงไกร สาครขันธ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน

6. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย