กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายไมยมิตร ป้องวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายธำมรงค์ ไกรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์ ราชจำปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีพินิจ นามบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายยรรยง เมืองผาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปราชิญา ศิรินิกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนิกร ศรีสุพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายศักดา กาหาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสรินยา นาคะพงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนภา คำกอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวัลลยา โคตรนรินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ กบรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุวิมล ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคระทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง

6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. สั่งการ กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติฃ

8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย