พระราชบัญญัติ

Icon

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 106.10 KB 192 downloads

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 220.28 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 82.00 KB 939 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 68.78 KB 1806 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 68.89 KB 240 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 201.93 KB 9 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา...
Icon

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 67.97 KB 42 downloads

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน...
Icon

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 126.52 KB 133 downloads

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 222.07 KB 4 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Icon

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 189.20 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ...
Icon

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 179.62 KB 6 downloads

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ...
Icon

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 119.93 KB 122 downloads

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...
Icon

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 142.34 KB 1390 downloads

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 107.51 KB 1640 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 186.67 KB 5 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 80.21 KB 29 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 191.77 KB 0 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 165.37 KB 6 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 284.71 KB 54 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
Icon

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 33.14 KB 339 downloads

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 266.89 KB 45349 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 115.89 KB 13 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 175.00 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 153.65 KB 2 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...
Icon

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 134.98 KB 53 downloads

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 151.92 KB 3162 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 44.38 KB 1593 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1.01 MB 95 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...