หน่วยตรวจสอบภายใน

นายหาญชัย นันทะลัย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณวิศาข์ ภาโนมัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย