กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

 (อยู่ระหว่างการสรรหา)
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน

นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเฉลียว พินิจมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมนษมน ยอดประทุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

3. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์

5. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

6. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย