กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

นางอมรรัตน์ ศรีจันทรา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
นายภิษภณ ภูษินันตกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางจริยา เสนาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจันทร์จรี บัวระพา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสายสุณี สุขเนตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุลินดา ศรีดามา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุดาพร วงศ์ชาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  1. กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด
  4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย