กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล : บุคลากร


นายไมยมิตร ป้องวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


นายสุพัชร พันธุระศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายอนุวัฒน์ ราชจำปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายยรรยง เมืองผาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรีพินิจ นามบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางปราชิญา ศิรินิกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายนิกร ศรีสุพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายธำมรงค์ ไกรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุวิมล ฤทธิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน