กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน : บุคลากร


นางอมรรัตน์ ศรีจันทรา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน


นายภิษภณ ภูษินันตกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นางจริยา เสนาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางจันทร์จรี บัวระพา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสายสุณี สุขเนตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุลินดา ศรีดามา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุดาพร วงศ์ชาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน