กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน : บุุคลากร


นางสาวนิตยา รักใคร่
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน


นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเฉลียว พินิจมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน