กลุ่มพัฒนาการศึกษา : บุคลากร


นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวประภัสสร โพธิ์จันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอิสราภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอณัญญา กุลทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางไพลิน สานุสันต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางเอื้อมพร ยศอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวชุติมา นนท์ยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน