กลุ่มบริหารงานบุคคล : บุคคลากร


นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา
ผู้อำนวยการกลุ่มบุริหารงานบุคคล


นายสมชาย ดอนสมพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวกลีบอุบล เบ้าหล่อเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายชาญชัย ธาคุโน
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรทิวา บุญโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางดวงใจ คชธีระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจันทร์จีรา เหล่าคนค้า
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชลาลัย ถนาวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปริวัตร ป้องพาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวินัย ชัยสุริยงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญฐ์ธมาศ กอรักเรือง
นิติกรปฏิบัติการ