กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ : "เป็นผู้นำด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ"

​บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 
นางพรวลัญช์ บ่อชน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางธันยกานต์ มิลีนางวรรณภา ศรีบุญลือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ โคลครนายสุทธิชัย ชมชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 3. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินงานตามแผน
 4. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 1. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของท้องถิ่น
 1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
 2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
 7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด 2561

Icon

คำสั่งคณะกรรมการคำรับรอง 2561 222.72 KB 5 downloads

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ที่…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.1 16.04 KB 2 downloads

ร้อยละความสำเร็จของโคตรการที่มีผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.2 16.63 KB 0 downloads

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.3 15.15 KB 1 downloads

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.4 15.69 KB 1 downloads

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.5 21.63 KB 2 downloads

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.6 15.76 KB 9 downloads

ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.7 15.73 KB 0 downloads

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 1.8 17.12 KB 1 downloads

จำนวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 2.1 16.95 KB 2 downloads

ระดับความสำเร็จในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 2.2 16.22 KB 2 downloads

ระดับความสำเร็จในการประหยัดงบประมาณ …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 3 24.94 KB 7 downloads

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน …
Icon

ตัวชี้วัดที่ 4 24.95 KB 1 downloads

ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล…
Icon

ตัวชี้วัดที่ 5 25.34 KB 3 downloads

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการจัดการกรบวนการหลัก…