สำนักงานศาลปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

สำนักงานศาลปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซต์ http://www.admincourt.go.th

๒. รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ดูรายละเอียดและสมัครทางเว็ปไซต์ http://www.adnincourt.go.th