กรมชลประทานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ๕ ตำแหน่ง

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.แล้ว โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งงแต่วันที่ ๖-๒๗ ธ.ค. ๖๐ จำนวน ๕ ตำแหน่ว รวม ๑๗ อัตราดังนี้

๑. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ๒ อัตรา
กรมชลประทานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ๕ ตำแหน่ง

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.แล้ว โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๗ ธ.ค. ๖๐ จำนวน ๕ ตำแหน่ว รวม ๑๗ อัตราดังนี้

๑. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ๒ อัตรา

๒. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง) ๓ อัตรา

๓. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๓ อัตรา

๔. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ๗ อัตรา

๕. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ๒ อัตรา

ดูรายละเอียเพิ่มเติมที่ http://www.rid.go.th  หัวข้อรับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่
๒. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง) ๓ อัตรา

๓. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๓ อัตรา

๔. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ๗ อัตรา