ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก(สำหรับครู)
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรวม
  5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิ่งสำคัญที่สุดในการสอนเด็กพิเศษ

ผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็ปไซต์ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย https://spedthailand.com/