การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยขอความร่วมมือแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี และขอให้นำหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อประกอบในเอกสารการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ด้วย ทั้งนี้ ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด