ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการและสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย

ด้วย บ.อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน จำนวน 500-1,000 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่้น กทม. รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสที่ 14 พ.ย. 62 โครงการ Eaely Childhood
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 โครงการ English Language
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 โครงการ Thailand’s Education Leader Symposium 2019

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.aksorn.com/teachingforum2019