ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แจ้งว่า “เนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงขอให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ไปก่อนจนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จึงขอชะลอการรายงานตัวและการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดการให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป