ศธจ.เลย ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

ด้วย  ศธจ.เลย  ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี  เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ.เลย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล  จำนวน  1  อัตรา  ทั้งนี้  ศธจ.อุดรธานี  มีหนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เลย  ในลำดับที่  15 – 17  ตามหนังสือ ที่ ศธ 02129/ว 2187 ลงวันที่  3  กันยายน  2562  และให้ผู้สมัครใจ หรือไม่สมัครใจ 

ส่งแบบแสดงความจำนงไปยัง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ภายในวันที่  10  กันยายน  2562

หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแสดงความจำนงในครั้งนี้

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศธจ.อุดรธานี

0-4229-2041 ต่อ 3 (ชลาลัย)