ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ดำเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาส ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ที่มีความต้องการจะเป็นครูอย่างแท้จริง และสามารถทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้รับทุน ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็ปไซต์ www.EEF.or.th

Icon

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 1.64 MB 279 downloads

ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ...