การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนัการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางลูกเสือ