การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

คู่มือ

การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

1 st  NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND

วันที่  5 – 6  สิงหาคม  2562

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด  ทุกจังหวัด

 “รับผิดชอบหน้าที่  มีวินัย  ไม่ตามใจตนเอง”

“Being  responsible  and  disciplined”