การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) จัดโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ผู้มีความประสงค์ติดต่อยื่นคำขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.62 ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์โครงการที่ www.ghbank.co.th