ประชานสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนผ่าน Facebook ชื่อ “ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอทราบข้อมูลทั่วไป และแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และเบาะแสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนนักศึกษา