ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STEM Education แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกการต้านทุจริตศึกษา เพื่อการดำเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำผลการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง เพื่อขอให้มี/ หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ สำหรับจังหวัดอุดรธานี กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 62 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,900บ. ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามที่ อ.อมร แก้วกาหลง 093-5157715, อ.วสุพล คะยอมดอก 089-9379323