ศธจ.บึงกาฬ/ศธจ.หนองบัวลําภู ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 2 อัตรา

ด้วย ศธจ.บึงกาฬ/ศธจ.หนองบัวลําภู ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.บึงกาฬ/หนองบัวลําภู ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จํานวน 2 อัตรา (รายละเอียดตามแบบแสดงความจํานงที่แนบ) และ ศธจ.อุดรธานี มีหนังสือสอบถาม
ความสมัครใจเพื่อรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.บึงกาฬ/นครพนม ในลําดับที่ 11 – 17 ตาม
หนังสือ ที่ ศธ 02129/ว 1208 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และให้ผู้สมัครใจ หรือไม่สมัครใจ ส่ง
แบบแสดงความจํานงไปยัง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศธจ.อุดรธานี
ติดต่อสอบถาม น.ส.ชลาลัย ถนาวรณ์ 089 279 0242