การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสนับสนุนเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคลและคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งวเริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงฯ ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผู้ที่สนใจส่งผลงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.m-culture.go.th/udonthani