สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรพื้นฐาน ๑ วัน ให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดการสมัคร LINE: @pasee โทร 094 2895339