เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม