ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 648,800 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)