ราคตากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่ได้รับจัดสรรค 164,500 บาท

เอกสารดังแนบ