ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , ตำแหน่งแม่บ้าน