ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนผู้สนใจสมัครฝึกอบรมหลายหลักสูตร