ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนผู้สนใจสมัครฝึกอบรมหลายหลักสูตร

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stou.ac.th