โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 833,300 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)