โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 833,300 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

Icon

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 45.10 KB 46 downloads

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...