คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เอกสารคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นครูมือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 หน่วย แต่ละหน่วยมีโครงสร้างประกอบด้วย เนื้อหาและบททดทวนความรู้ท้ายหน่วยคือ

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักศุตรการปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักศุตรสถานศึกษาปฐมวัย
หน่วยที่ 3 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
หน่วยที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ซึ่งจะช่ยให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถปฏิบัติในห้องเรียนได้

ผู้พัฒนา :
นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Icon

คู่มือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 1.35 MB 8183 downloads

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย...