สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายหลักสูตร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การทำงาน การบริหาร การตัดสินใจ และการเพิ่มคุณภาพชีวิต จำนวน ๖๗ หลักสูตร โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดแต่ละหลักสูตรที่ www.icehr.tu.ac.th มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทุกหลักสูตร