สำนักงาน ก.พ. เปิดอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลายวิชา

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ
๑. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ HRD e-Learning จำนวน ๑๒๕ วิชา
๒. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวีดีโอ จำนวน ๑๒ วิชา
๓. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน ๑๕ วิชา

สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าสู่บทเรียนที่ www.ocsc.go.th และเลือกหัวข้อ e-Learning Center หรือทาง  www.ocsc.go.th/Learningcenter   ไม่เสียค่าใช้จ่าย