ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

องค์การค้าของ สกสค. ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักการอ่าน รักการเขียน ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย โดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ รายละเอียด คลิก