ประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกาศเปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พ.ย.๖๑ ผู้ที่สนใจเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ edf.moe.go.th หรือ www.facebook.com/edtechfund