ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘

คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อถือเป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงาน