การอบรมพัฒนาต้นกล้าอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจฐานรากด้วยสื่อดิจจิทัล