ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑